مصطفی مسئله
۱۳ روز پیش

کسی میدونه چه ترکیبی میتونه باعث این بشه که گِل و اب کثیف و بارون روی ماشین و شیشه ماشین نچسبه ؟؟